ISTORIJA

Buv?s namo savininkas Petras Kup?iusRemiantis rašytini? šaltini? duomenimis 1925 metais šiame name buvo ?kurta alud?. Uždarius tuometin? Kurhauz? tarnautojai suguž?davo ? populiari?j? Dobužinskio užeig?. Menant tuos laikus ir pirmin? namo paskirt?, dabartiniai savininkai suteik? gal kiek netik?t?, ta?iau original? kavin?s pavadinim? ,,1925".
V?lesniais metais keit?si savininkai, keit?si ir namo paskirtis. Pastate buvo ?sik?rusi biliardin?, kirpykla, moter? salonas.
1951 metais nam? nupirko Petras ir Janina Kup?iai, dabartini? šeiminink? seneliai. Okupacijos metais pastatas buvo nusavintas taryb? valdžios, bet d?ka šeimininko išdr?susio rašyti laiškus net tuometinei valdžiai ? Kremli? namas buvo gr?žintas.
1998 metais pastatas, išlaikant autentiškum?, buvo restauruotas ir ?kurdintas restoranas ,,1925". Pavadinimas puikiai sujungia tuometin? laikmet? ir dabartin? ?staigos interjer?.
Restoranas ,,1925" gyvuoja iki ši? dien?, j? pam?go ne tik palangiškiai, bet ir miesto sve?iai, neabejingi sen? pastat? romantikai bei gerai virtuvei.